VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Travel Health Clinic s. r. o., so sídlom Tehelná 26, Bratislava , IČO: 52 001 733, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 132192/B (ďalej len “Travel Healht Clinic ” alebo “Travel Healht Clinic ”) vydáva toto Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov a informačné oznámenie (ďalej len “Vyhlásenie”), a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 0 ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “Nariadenie GDPR”), ktoré nadobúda účinnosť dňa 25.12.2019.

Slovenské znenie Nariadenia GDPR je možné nájsť na nasledujúcej internetovej adrese:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1527155924007&uri=CELEX:32016R0679

Informácie pre zamestnancov a iných pracovníkov spoločnosti Travel Healht Clinic , týkajúce sa Nariadenia GDPR sú upravené v samostatnom informačnom oznámení, ktoré Travel Healht Clinic  vydala pre svojich zamestnancov.

Travel Healht Clinic  vydáva toto Vyhlásenie predovšetkým za účelom informovania jej klientov (pacientov) a iných zmluvných partnerov (najmä lekárskych zariadení).

I. Úvod

V spoločnosti Travel Healht Clinic  si veľmi vážime dôveru, ktorú do nás vložili naši klienti a zmluvní partneri, a preto je pre nás ochrana ich súkromia a osobných údajov veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu Travel Healht Clinic  vydáva toto Vyhlásenie, aby naši klienti a zmluvní partneri získali dostatočné informácie ohľadom nakladania s ich osobnými údajmi a o právach, ktoré v tejto súvislosti majú.

II. Čo sa v tomto dokumente dozviete?

Vysvetlenie hlavných pojmov (článok III)
Účel spracúvania a právny základ pre spracúvanie (článok IV)
Kategórie spracovávaných osobných údajov (článok V)  Spracúvanie údajov na základe súhlasu (článok VI)
Kontaktné informácie v súvislosti s ochranou osobných údajov (článok VII)
Kategórie príjemcov osobných údajov (článok VIII)
Doba uchovávania osobných údajov (článok IX)
Práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane jej osobných údajov (článok X)
Následky prípadného neposkytnutia osobných údajov (článok XI)

III. Vysvetlenie hlavných pojmov

Najskôr by sme Vám radi vysvetlili hlavné pojmy, ktoré v tomto Vyhlásení zaznejú. Tieto pojmy sú prevzaté z Nariadenia GDPR, kde nájdete ich presné právne definície.

Na účely tohto Vyhlásenia a jeho zrozumiteľnosti sme si dovolili niektoré právne definície zjednodušiť a sprehľadniť.

Nižšie uvedené pojmy používané v tomto Vyhlásení majú nasledujúci význam:

„Osobné údaje” = všetky informácie o dotknutej osobe

„Dotknutá osoba” = jedinečná fyzická osoba (človek), ktorú možno na základe určitých údajov priamo alebo nepriamo identifikovať

„Spracúvanie” akákoľvek operácia s osobnými údajmi, najmä ich zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie

„Prevádzkovateľ osobných údajov” = fyzická alebo právnická osoba alebo orgán verejnej moci, ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov

„Sprostredkovateľ osobných údajov” = fyzická alebo právnická osoba alebo orgán verejnej moci, ktorá spracováva osobné údaje pre prevádzkovateľa

IV. Účel spracúvania a právny základ pre spracúvanie

Travel Healht Clinic  má vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracúva, spravidla postavenie prevádzkovateľa osobných údajov. V niektorých menej častých prípadoch je potom Travel Healht Clinic  iba sprostredkovateľom osobných údajov (najmä v prípade, keď Travel Healht Clinic  robí iba vyšetrenie na žiadosť iného laboratória pre klienta tohto  laboratória).

Prevádzkovateľom je subjekt, ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a je za spracúvanie primárne zodpovedný. Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva na účely vyplývajúce z jeho činnosti (napr. na základe zákonom stanovenej povinnosti, alebo na zabezpečenie riadneho plnenia zo zmlúv), ale môže ich spracovávať aj pre vlastné stanovené účely napr. na účely svojich oprávnených záujmov, pokiaľ tieto záujmy neprevyšujú záujem na ochrane základných práv a slobôd dotknutej osoby.

Sprostredkovateľom je potom subjekt, ktorého prevádzkovateľ poveruje, aby pre neho vykonával sprostredkovateľské operácie ohľadom osobných údajov. Inými slovami, sprostredkovateľ spracováva osobné údaje pre prevádzkovateľa. Od prevádzkovateľa sa sprostredkovateľ líši tým, že v rámci činnosti pre prevádzkovateľa môže vykonávať len také spracovateľské operácie, ktorými ho prevádzkovateľ poverí alebo ktoré vyplývajú z činnosti, pre ktorú bol sprostredkovateľ prevádzkovateľom poverený.

Travel Healht Clinic  spracováva osobné údaje na základe nasledujúcich dôvodov:

 1. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na Travel Healht Clinic ;
  2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou;
  3. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany;
  4. dotknutá osoba udelila na spracúvanie svojich osobných údajov súhlas.

Konkrétny právny dôvod a účel spracúvania pre jednotlivé kategórie osobných údajov je vysvetlený v nasledujúcom článku.

Spracúvanie osobných údajov sa primárne vykonáva v prevádzkach spoločnosti Travel Healht Clinic , a to riadne preškolenými pracovníkmi spoločnosti Travel Healht Clinic , prípadne spracúvanie prebieha v stanovených prípadoch u sprostredkovateľov – tretích strán poverených na tento účel spoločnosťou Travel Healht Clinic . Ku spracúvaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe, a to za dodržania prijatých bezpečnostných zásad pre zabezpečenie riadneho nakladania s osobnými údajmi, vrátane dátovej a bezpečnostnej integrity príslušných systémov.

Za týmto účelom prijala Travel Healht Clinic  technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

V súlade s Nariadením GDPR môže Travel Healht Clinic  prenášať osobné údaje do iných krajín Európskej únie, a to najmä v rámci využívania informačných systémov, kedy prevádzkovatelia príslušných cloudových služieb majú umiestnené serverové úložiská v iných krajinách Európskej únie.

Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

V. Kategórie spracovávaných osobných údajov

Vzhľadom na povahu činností spoločnosti Travel Healht Clinic  (t. j. poskytovanie zdravotných služieb podľa osobitných zákonov ), spracováva Travel Healht Clinic  osobné údaje prevažne na účely splnenia

 

Najmä podľa zákona č. 576/2004 Z z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, svojich zákonných povinností, a to najmä na účely vedenia zdravotnej dokumentácie. V zásade ide o nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje – meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska/sídla, zdravotná poisťovňa, číslo poistenca, podpis
 • Kontaktné údaje – kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a ďalšie podobné informácie
 • Zdravotné údaje (ide o osobitnú kategóriu osobných údajov) – anamnéza, diagnóza, výsledky laboratórnych vyšetrení, lekárske záznamy, genetické údaje a podobné citlivé informácie týkajúce sa zdravotného stavu svojich pacientov

Travel Healht Clinic  ďalej spracováva osobné údaje za účelom výkonu práv a povinností zo zmlúv, ktoré Travel Healht Clinic  uzavrela so svojimi zmluvnými partnermi (najmä s prevádzkovateľmi zdravotných služieb, pacientmi samoplatcami, odberateľmi a dodávateľmi); ide pritom o nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje – meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa bydliska/sídla, zdravotná poisťovňa, číslo poistenca, IČO, DIČ, identifikačné číslo zariadenia/pracoviska, podpis
 • Kontaktné údaje – kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, fax a ďalšie podobné informácie
 • Údaje o vzdelaní / kvalifikácii – odborná spôsobilosť, priebežné vzdelávanie a osvedčenie o dosiahnutej kvalifikácii a jej zvyšovaní a ďalšie podobné informácie  Platobné informácie – číslo bankového účtu, platobná história

Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie právnych povinností spoločnosti Travel Healht Clinic  ako poskytovateľa zdravotných služieb a na plnenie uzatvorených zmlúv. Travel Healht Clinic  preto vo vyššie uvedených prípadoch nepotrebuje na spracúvanie osobných údajov súhlas danej dotknutej osoby.

Travel Healht Clinic  ďalej spracováva niektoré osobné údaje svojich klientov a zmluvných partnerov, príp. tretích osôb v prípadoch, keď je to nevyhnutné na ochranu jej majetku či ďalších oprávnených záujmov. Vo všetkých týchto prípadoch však Travel Healht Clinic  dôsledne dbá na to, aby nad týmito záujmami neprevážili záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb, ktorých osobné údaje majú byť spracúvané.

Za účelom ochrany vlastného majetku Travel Healht Clinic  prevádzkuje v niektorých svojich priestoroch kamerový systém. Prevádzkovanie kamerového systému podlieha prísne stanoveným pravidlám a je vykonávané iba v nevyhnutnom rozsahu tak, aby nadmerne nezasahovalo do súkromia osôb.

Toto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Travel Healht Clinic , a preto ani na spracúvanie týchto osobných údajov Travel Healht Clinic  nepotrebuje súhlas danej dotknutej osoby.

 1. Spracúvanie údajov na základe súhlasu

Existuje úzka kategória osobných údajov, ktorú Travel Healht Clinic  spracováva na základe súhlasu dotknutej osoby.

V prípade spracúvania údajov, ktoré nespadajú do žiadnej z vyššie uvedených kategórií, potrebujeme na spracúvanie osobných údajov Váš súhlas. V tejto úzkej kategórii osobných údajov spracovávame napríklad údaje o návštevách internetových stránok Travel Healht Clinic  (najmä prostredníctvom cookies, príp. IP adresa návštevníka stránok a podobné údaje).

Tieto údaje nám nie ste povinný poskytovať a sú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu. Súhlas so spracúvaním vyššie uvedených údajov máte právo kedykoľvek odvolať.

VII. Kontaktné informácie spoločnosti Travel Healht Clinic  ako prevádzkovateľa osobných údajov

Názov spoločnosti: Travel Healht Clinic  so sídlom Tehelná 26, Bratislava , IČO: 52 001 733, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 132192/B E-mail: info@thclinic.sk

 

Travel Healht Clinic .sk

VIII. Kategórie príjemcov osobných údajov

Hoci je cieľom spoločnosti Travel Healht Clinic  spracúvanie prijatých osobných údajov vlastnými prostriedkami, v niektorých prípadoch je nevyhnutné odovzdať osobné údaje aj ďalším subjektom (tzv. príjemcom osobných údajov). Za účelom ochrany osobných údajov má Travel Healht Clinic  nastavené vnútorné procesy takým spôsobom, aby boli tieto osobné údaje odovzdávané len vymedzeným tretím stranám, a to len v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu.

Aby mohla Travel Healht Clinic  plniť svoje povinnosti, ktoré jej stanovujú právne predpisy alebo uzatvorené zmluvy, odovzdáva Travel Healht Clinic  údaje o svojich klientoch (pacientoch) a zmluvných partneroch na splnenie svojich zákonných povinností určitým tretím stranám, medzi ktoré patria najmä zdravotné poisťovne, iní prevádzkovatelia zdravotných služieb, správca dane a takisto sprostredkovatelia poverení spoločnosťou Travel Healht Clinic  na spracovanie osobných údajov za účelom plnenia jej zákonných a/alebo zmluvných povinností (prevádzkovateľ archivácie dát, audítori, externí právnici, prevádzkovatelia IT systémov spoločnosti Travel Healht Clinic , subjekty vykonávajúce vyúčtovanie poskytnutých zdravotných služieb a pod.).

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Travel Healht Clinic  má nastavené vnútorné pravidlá tak, aby Vaše údaje uchovávala iba na nevyhnutný čas. Údaje, ktoré musí Travel Healht Clinic  spracovávať pre plnenie svojich zákonných povinností, sú teda uchovávané po dobu, ktorú spoločnosti Travel Healht Clinic  ukladajú príslušné právne predpisy.

Doba spracovania a uchovávania údajov v spoločnosti Travel Healht Clinic  je daná predovšetkým zákonnými lehotami stanovenými najmä v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zákone 431/2002 Z. z. o účtovníctve, (napr. v prípade zdravotníckej dokumentácie ide v niektorých prípadoch o dobu až 30 rokov.)

Osobné údaje, ku spracovaniu ktorých nás s výnimkou Vášho súhlasu neoprávňuje žiaden z vyššie uvedených zákonom stanovených dôvodov, spracovávame iba s Vašim súhlasom a to po dobu trvania tohto súhlasu.

Záznamy získané kamerovým systémom spoločnosti Travel Healht Clinic  sú do troch pracovných dní od ich získania priebežne vymazávané z príslušného dátového úložiska (dochádza k nahradeniu týchto dát aktuálne získavaným záznamom). Dlhšia doba archivácie záznamov z kamerového systému je prípustná len vtedy, ak by zo záznamov vyplynulo, že došlo k protiprávnemu zásahu do majetku či iných práv a chránených záujmov spoločnosti Travel Healht Clinic .

Travel Healht Clinic  má vytvorený spisový a skartačný poriadok a vymenovanú skartačnú komisiu, ktorá pravidelne reviduje uchovanú dokumentáciu a dozerá nad skartovaním a vymazávaním dát.

 1. Práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane jeho osobných údajov

Vo vzťahu k spracovaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Travel Healht Clinic  máte za určitých podmienok tieto práva:

 •  

  • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú – máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré o Vás Travel Healht Clinic  spracováva;
  • Právo na opravu osobných údajov v prípade nepresných údajov alebo neúplných osobných údajov;
  • Právo na výmaz osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby (právo “byť zabudnutý”), kedy Travel Healht Clinic  zlikviduje Vaše osobné údaje a nebude ich naďalej uchovávať (iba v stanovených prípadoch);  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú (iba v stanovených prípadoch);
  • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu (iba v stanovených prípadoch), prípadne podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Urad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že je spracúvaním osobných údajov porušené Nariadenie GDPR, príp. iný právny predpis;  Právo na prenosnosť údajov (len v stanovených prípadoch), t. j. (i) právo získať (teda predovšetkým stiahnuť) osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti Travel Healht Clinic , a (ii) právo odovzdať tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu Travel Healht Clinic  bránila, (ide teda o priame poskytnutie osobných údajov spracovávaných spoločnosťou Travel Healht Clinic  inému prevádzkovateľovi.
 
 1. Následky prípadného neposkytnutia osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov klientov, príp. zmluvných partnerov spoločnosti Travel Healht Clinic , ktoré Travel Healht Clinic  potrebuje na účely vedenia zdravotníckej dokumentácie v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi a pre plnenie jej zákonných povinností poskytovateľa zdravotných služieb, je zákonnou požiadavkou a z hľadiska spoločnosti Travel Healht Clinic  je taktiež nevyhnutné na plnenie príslušnej zmluvy. Bez poskytnutia týchto osobných údajov by Travel Healht Clinic  nemohla riadne plniť svoje zákonné a zmluvné povinnosti.

V prípade osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe Vášho súhlasu, je poskytnutie tohto súhlasu úplne dobrovoľné. Neposkytnutie, resp. odvolanie súhlasu pre Vás v takomto prípade nebude mať žiadne dôsledky. Avšak aj v prípade, že dôjde k odvolaniu súhlasu, zostane spracúvanie osobných údajov pred odvolaním súhlasu v súlade s právnymi predpismi.